Muzyka w animacji

Warsztaty przeznaczone dla grup zorganizowanych grup przedszkolnych i klas 1-3 szkół podstawowych, oparte są na muzyce z polskich animacji współczesnych oraz na starych słynnych filmach animowanych dla dzieci.  Muzyka, którą dzieci znają i ta z dzieciństwa ich rodziców będzie okazją do wspaniałej twórczej zabawy, połączonej z rysowaniem ulubionego bohatera (współczesnego lub nie).

Formularz rejestracyjny

  Wybór daty warsztatu:

  Zgłaszający:

  Adres e mail:

  Nr telefonu:

  Adres instytucji edukacyjnej:

  Liczba dzieci w grupie:

  Informacja:
  Wszystkie pola są obowiązkowe.
  Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w warsztatach.

  PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM BAZY UCZESTNIKÓW POKAZÓW, ICH REJESTRACJĄ ORAZ OTRZYMYWANIEM NEWSLETTERA EDUKACYJNEGO NInA:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon) przez Narodowy Instytut Audiowizualny (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) w związku z rejestracją na pokazy filmowe dla dzieci .

  Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Narodowy Instytut Audiowizualny „NInA” (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) mojego wizerunku i wypowiedzi w ramach rejestracji audiowizualnej pokazów filmowych dla dzieci na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym cyfrowym, analogowym i jakąkolwiek techniką, b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, analogową i drukarską, c. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w Internecie, d. publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internet, f. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie lub udostępnianie w Internecie, w tym na stronach internetowych NInA, g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach (w tym stopklatki), dowolnie wybranych przez NInA w celach promocji i reklamy NInA oraz na opracowanie ww. rejestracji, w szczególności sporządzanie wersji obcojęzycznych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera edukacyjnego NInA na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej) przez Narodowy Instytut Audiowizualny (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa).