Na akustycznej fali: Orkiestrownik (24.10) | Harmonie i Hałasy

Warsztaty  będą stanowiły wspaniałą okazję do wspólnego muzykowania. Nie trzeba znać nut aby zrozumieć muzyczną notację, nie trzeba wielogodzinnych prób aby wykonać pierwszy utwór, nie trzeba mieć szczególnych umiejętności aby poprowadzić orkiestrę.

Wiele z instrumentów, na których będziemy grać, można sobie zbudować samodzielnie. Będziemy też instalować bezpłatne programy i instrumenty elektroniczne na naszych smartfonach, tabletach czy komputerach.

W ciekawy i różnorodny świat muzyki wkroczymy od strony praktycznej, jako muzycy, dyrygenci czy kompozytorzy. Dowiemy się co to takiego partytura i batuta, a słowo faktura nie będzie się nam kojarzyć już tylko z zakupami.

Formularz rejestracyjny

  Zgłaszający:

  Adres e mail:

  Nr telefonu:

  Adres instytucji edukacyjnej:

  Liczba dzieci w grupie:

  PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM BAZY UCZESTNIKÓW POKAZÓW, ICH REJESTRACJĄ ORAZ OTRZYMYWANIEM NEWSLETTERA EDUKACYJNEGO FINA:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon) przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) w związku z rejestracją na pokazy filmowe dla dzieci.

  Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny „FINA” (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) mojego wizerunku i wypowiedzi w ramach rejestracji audiowizualnej pokazów filmowych dla dzieci na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym cyfrowym, analogowym i jakąkolwiek techniką, b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, analogową i drukarską, c. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w Internecie, d. publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internet, f. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie lub udostępnianie w Internecie, w tym na stronach internetowych FINA, g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach (w tym stopklatki), dowolnie wybranych przez FINA w celach promocji i reklamy FINA oraz na opracowanie ww. rejestracji, w szczególności sporządzanie wersji obcojęzycznych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera edukacyjnego FINA na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej) przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa).