Ponowne wykorzystanie przez twórców zdjęć i filmów znajdujących się w zasobach instytucji publicznych | Spotkania z prawem autorskim | 7 listopada 2019 r.

1. Imię i nazwisko

2. Adres e-mail

3. Telefon kontaktowy

4. Jaką instytucję reprezentujesz?

5. Najczęście spotykane zagadnienia lub problemy związane są z tematyką szkolenia?

Informacja:
Wszystkie pola są obowiązkowe.
Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w warsztatach.

PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM BAZY UCZESTNIKÓW CYKLU SZKOLEŃ ORAZ ICH REJESTRACJĄ:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon) przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny „FINA” w związku z rejestracją na warsztaty.

Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny „FINA” (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) mojego wizerunku i wypowiedzi w ramach rejestracji audiowizualnej warsztatów na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym cyfrowym, analogowym i jakąkolwiek techniką, b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, analogową i drukarską, c. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w Internecie, d. publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internet, f. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie lub udostępnianie w Internecie, w tym na stronach internetowych FINA, g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach (w tym stopklatki), dowolnie wybranych przez FINA w celach promocji i reklamy FINA oraz na opracowanie ww. rejestracji, w szczególności sporządzanie wersji obcojęzycznych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Dział Badań i Rozwoju FINA, Ksenia Kakareko, ksenia.kakareko@fina.gov.pl, tel. 22 380 49 82.