Pracownia 2.0 | Szkolenie dla nauczycieli w Bydgoszczy | 9.12.2017

  Rejestracja na szkolenie Pracownia 2.0 9 grudnia 2017 r. w Bydgoszczy. Rejestracja zamknięta.

  Imię i nazwisko:

  Adres email:

  Numer telefonu:

  Adres instytucji edukacyjnej:

  W jakich klasach Państwo uczą? Proszę podać grupę wiekową oraz przedmiot.

  Informacja:
  Wszystkie pola są obowiązkowe.
  Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu.

  PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM BAZY UCZESTNIKÓW SZKOLENIA ORAZ ICH REJESTRACJĄ:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon) przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny „FINA” (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) w związku z rejestracją na szkolenie dla nauczycieli.

  Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny „FINA” (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) mojego wizerunku i wypowiedzi w ramach rejestracji audiowizualnej szkolenia dla nauczycieli na następujących polach eksploatacji:
  a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym cyfrowym, analogowym i jakąkolwiek techniką, b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, analogową i drukarską, c. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w Internecie, d. publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internet, f. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie lub udostępnianie w Internecie, w tym na stronach internetowych FINA, g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach (w tym stopklatki), dowolnie wybranych przez FINA w celach promocji i reklamy FINA oraz na opracowanie ww. rejestracji, w szczególności sporządzanie wersji obcojęzycznych.