Ptaki w muzyce (27.10) | Dominika Mamro

Warsztaty mają na celu zapoznanie dzieci z muzyką programową i ilustracyjną. Wspólnie spróbujemy pobawić się w rozpoznawanie pozamuzycznej treści w utworach  instrumentalnych.

Dowiemy się, który z kompozytorów umieścił „ptasie” motywy w swoich utworach oraz poznamy swoje możliwości w imitowaniu odgłosów ptaków.

Spróbujemy także nazwać środki muzyczne, których w muzyce klasycznej używano do odzwierciedlania odgłosów otaczającej przyrody.

Formularz rejestracyjny

  Zgłaszający:

  Adres e mail:

  Nr telefonu:

  Adres instytucji edukacyjnej:

  Liczba dzieci w grupie:

  PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM BAZY UCZESTNIKÓW POKAZÓW, ICH REJESTRACJĄ ORAZ OTRZYMYWANIEM NEWSLETTERA EDUKACYJNEGO FINA:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon) przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) w związku z rejestracją na pokazy filmowe dla dzieci.

  Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny „FINA” (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) mojego wizerunku i wypowiedzi w ramach rejestracji audiowizualnej pokazów filmowych dla dzieci na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym cyfrowym, analogowym i jakąkolwiek techniką, b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, analogową i drukarską, c. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w Internecie, d. publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internet, f. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie lub udostępnianie w Internecie, w tym na stronach internetowych FINA, g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach (w tym stopklatki), dowolnie wybranych przez FINA w celach promocji i reklamy FINA oraz na opracowanie ww. rejestracji, w szczególności sporządzanie wersji obcojęzycznych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera edukacyjnego FINA na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej) przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa).